Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните (член 13 от ОРЗД)

В случай, че договорният партньор на Markant Handels-und Industriewaren-Vermittlungs AG (MARKANT) е физическо лице (едноличен търговец), MARKANT събира от него лични данни, които при обработването им попадат под защитата на Общия регламент относно защитата на данните. По тази причина, във връзка с използването и защитата на тези данни, MARKANT насочва вниманието на своя договорен партньор към следните съображения:

 • Лични данни (данни за контакт, кореспонденция, обороти, търговски партньори и т.н.), които MARKANT получава от договорния партньор или събира от него, се използват от MARKANT по-специално за извършване на необходимите действия преди сключването на договора, за изпълнение на договори, които ще бъдат или вече са сключени, за документиране на деловите отношения и с цел по-непосредствено и безупречно взаимодействие с договорния партньор.
   
 • MARKANT може да предава личните данни на свързани с MARKANT предприятия, на свои клиенти (в това число търговски дружества), както и на използвани от MARKANT външни доставчици на услуги (напр. доставчици на софтуер и хардуер, застрахователи, банки, адвокати). Принципно MARKANT предава лични данни само на трети лица, които са обвързани със задължения за поверителност и спазване на разпоредбите в областта на защитата на данните.
   
 • MARKANT може да съхранява личните данни през целия срок на съществуване на деловите отношения с договорния партньор. След приключването на деловите отношения личните данни могат да бъдат съхранявани в продължение на още 10 години, след което се изтриват. Удължаването на срока за съхранение се налага поради поемането на предвидени в специални закони задължения и/или евентуалното възникване или наличие на неприключили правни спорове.
   
 • Във връзка с обработваните от MARKANT лични данни договорният партньор има право на достъп съгласно член 15 от ОРЗД, право на коригиране съгласно член 16 от ОРЗД, право на изтриване съгласно член 17 от ОРЗД, право на ограничаване на обработването съгласно член 18 от ОРЗД, право на възражение съгласно член 21 от ОРЗД и, доколкото е приложимо, право на преносимост на данните съгласно член 20 от ОРЗД.
   
 • Договорният партньор не е длъжен да предоставя личните си данни на MARKANT. Без тяхното предоставяне обаче MARKANT принципно няма да е в състояние да сключи договор с договорния партньор или да го реализира.
   
 • При сключването и реализирането на договор MARKANT не използва напълно автоматизирано вземане на решения съгласно член 22 от ОРЗД.
   
 • Договорният партньор има право на обжалване пред компетентен надзорен орган.
   
 • Договорният партньор може да се свърже с длъжностното лице по защита на данните към MARKANT на адрес datenschutz@markant.com.
   
 • В рамките на ЕС MARKANT се представлява от:

  MARKANT Services International GmbH
  Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
  77656 Offenburg
  Германия

 • При възникване на изменения в информацията по-горе те се публикуват на адрес www.markant.com.

 

Указание относно събирането на данни на трети лица (чл. 14 от ОРЗД)

MARKANT събира предоставени от договорния партньор лични данни на трети лица. Сред събираните данни може да има данни за физически лица (напр. служители на договорния партньор). MARKANT използва тези данни за извършване на необходимите действия преди сключването на договора, за изпълнение на договори, които ще бъдат или вече са сключени, за документиране на деловите отношения и с цел по-непосредствено и безупречно взаимодействие с договорния партньор. В състава на обработваните данни могат по-конкретно да попадат данни за контакт (имейл адреси, телефонни номера и т.н.), кореспонденция, както и информацията, че физическото лице е служител на договорния партньор.

Съгласно член 14, параграф 5 от ОРЗД MARKANT няма задължението да информира физическите лица, засегнати от събирането на данни по този начин. Молим договорният партньор да информира засегнатите трети лица (съответно своите служители) за тук описаното обработване на данни от страна на MARKANT.

 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf der Website nur die männliche Form verwendet. Diese Form versteht sich explizit als geschlechtsneutral.