Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik (GDPR, 13. cikk)

Amennyiben a Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG (MARKANT) szerződő fele természetes személy (egyéni vállalkozás), úgy annál a MARKANT az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) által védett adatfeldolgozási eljárásban foglaltak szerint gyűjt adatot. Ezért a MARKANT a szerződő fél figyelmét az alábbi, adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókra hívja fel:

 • Azon személyes adatokat (elérhetőség, levelezés, forgalom, szerződő fél üzleti partnerei stb.), amelyeket a szerződő fél a MARKANT rendelkezésére bocsát, illetve általa kerül begyűjtésre, a MARKANT kizárólag a szerződések előkészítésére, megkötésére vagy fennálló szerződések végrehajtására, az üzleti viszony dokumentálására, illetve a szerződő féllel való gyorsabb és zökkenőmentesebb együttműködés érdekében használja fel.
   
 • A személyes adatok a MARKANT által a MARKANT kapcsolt vállalkozásai, a MARKANT ügyfelei (kiváltképp kereskedelmi vállalkozások), valamint a MARKANT külső szolgáltatói (pl. szoftver- és hardverszolgáltatók, biztosítók, bankok és ügyvédek) részére továbbíthatók. Személyes adatokat a MARKANT alapvetően csak olyan harmadik fél részére továbbít, amely titoktartásra és az adatvédelmi rendelkezések betartására kötelezte magát.
   
 • A MARKANT a szerződő féllel fennálló üzleti viszony teljes időtartama alatt gyűjthet személyes adatokat. A személyes adatok a szerződéses viszony megszűnését követően 10 évig tárolhatók, majd ezután törlésre kerülnek. Külön törvényi kötelezettség és/vagy kilátásban lévő vagy lezáratlan jogvita esetén hosszabb időre is tárolhatók a személyes adatok.
   
 • A MARKANT által feldolgozott személyes adatai kapcsán a szerződő felet megilleti a GDPR 15. cikke szerinti érintett hozzáférési joga, a GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog, a GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog, a GDPR 18. cikke szerinti, adatkezelés korlátozásához való jog, a GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog, és amennyiben alkalmazható, úgy a GDPR 20. cikke szerinti, adathordozhatósághoz való jog.
   
 • A szerződő fél nem köteles saját személyes adatait a MARKANT részére rendelkezésre bocsátani. A MARKANT a személyes adatok rendelkezésre bocsátása hiányában rendszerint nem lesz képes a szerződő féllel történő szerződéskötésre vagy a szerződés teljesítésére.
   
 • Szerződéskötés és szerződésteljesítés céljából MARKANT a GDPR 22. cikkében meghatározott automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
   
 • A szerződő fél az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt nyújthat be.
   
 • A szerződő fél a MARKANT adatvédelmi biztosát a datenschutz@markant.com e-mail címen érheti el.
   
 • A MARKANT EU-n belüli képviselője:

  MARKANT Services International GmbH
  Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
  77656 Offenburg
  Németország

 • A fent foglaltakban bekövetkezett bárminemű változások a www.markant.com oldalon olvashatók.

 

Tájékoztatás arra vonatkozóan, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg (GDPR 14. cikk)

A MARKANT közvetetten, a szerződő félen keresztül is gyűjthet személyes adatokat. Ezen adatok természetes személyek adatai (pl. szerződő fél munkavállalójának adatait) is lehetnek. Ezen adatokat MARKANT szerződések előkészítésére, megkötésére, fennálló szerződések végrehajtására, az üzleti viszony dokumentálására és a szerződő féllel való gyorsabb és zökkenőmentesebb együttműködés érdekében használja fel. A kezelt adatok lehetnek elérhetőségi adatok (e-mail címek, telefonszámok stb.), levelezés, valamint az a körülmény, miszerint egy természetes személy a szerződő fél munkavállalója.

A GDPR 14. cikkének (5) bekezdése alapján a MARKANT köteles tájékoztatni az érintett természetes személyeket a fent említett adatszerzésről. Felkérjük a szerződő felet, hogy tájékoztassa az érintett személyeket (kiváltképpen saját munkavállalóit) az itt részletezett, MARKANT általi adatfeldolgozásról.

 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf der Website nur die männliche Form verwendet. Diese Form versteht sich explizit als geschlechtsneutral.