Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld (art. 13 AVG)

Indien de contractant van Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG (MARKANT) een natuurlijke persoon is (eenmanszaak), verkrijgt MARKANT diens persoonsgegevens, op de verwerking waarvan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. In dit verband wijst MARKANT de contractant ten aanzien van de omgang met en de bescherming van deze gegevens op het volgende:

 • Persoonsgegevens (contactinformatie, correspondentie, omzetten, handelspartners van de contractant, etc.) die door de contractant aan MARKANT beschikbaar worden gesteld of bij de contractant worden verkregen, gebruikt MARKANT met name voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, de uitvoering van te sluiten of bestaande overeenkomsten, documentatie van de zakelijke relatie en een snelle en foutloze interactie met de contractant.
   
 • De persoonsgegevens kunnen door MARKANT worden doorgegeven aan bedrijven die zijn gelieerd aan MARKANT, klanten van MARKANT (met name handelsondernemingen) en externe dienstverleners van MARKANT (bijv. soft- en hardwareproviders, verzekeringsmaatschappijen, banken, advocaten). Persoonsgegevens worden in principe uitsluitend door MARKANT doorgegeven aan derden die zich hebben verplicht tot geheimhouding en inachtneming van de wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming.
   
 • MARKANT kan de persoonsgegevens gedurende de totale duur van de zakelijke relatie met de contractant opslaan. Na beëindiging van de zakelijke relatie kunnen de persoonsgegevens nog gedurende 10 jaar opgeslagen blijven, waarna zij worden gewist. Langere opslag op grond van specifieke wettelijke verplichtingen en/of dreigende of niet definitief beëindigde rechtsgeschillen blijft voorbehouden.
   
 • Ten aanzien van zijn persoonsgegevens die door MARKANT worden verwerkt heeft de contractant overeenkomstig art. 15 AVG recht op inzage, overeenkomstig art. 16 AVG recht op rectificatie, overeenkomstig art. 17 AVG recht op gegevenswissing, overeenkomstig art. 18 AVG recht op beperking van de verwerking, overeenkomstig art. 21 AVG recht van bezwaar alsmede, voor zover van toepassing, overeenkomstig art. 20 AVG recht op overdraagbaarheid van gegevens.
   
 • De contractant is niet verplicht zijn persoonsgegevens aan MARKANT beschikbaar te stellen. Indien geen persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld, is MARKANT echter in de regel niet in staat een overeenkomst te sluiten met de contractant of deze uit te voeren.
   
 • Voor het sluiten en de uitvoering van een overeenkomst maakt MARKANT geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming als bedoeld in art. 22 AVG.
   
 • De contractant heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
   
 • De contractant kan via het e-mailadres datenschutz@markant.com contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van MARKANT.
   
 • MARKANT heeft de volgende vertegenwoordiger in de EU aangewezen:

  MARKANT Services International GmbH
  Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
  D-77656 Offenburg
  Duitsland

 • Eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens kunnen op de website www.markant.com worden ingezien.

 

Informatie met betrekking tot het verkrijgen van gegevens van derden (art. 14 AVG)

MARKANT verkrijgt bij de contractpartner persoonsgegevens van derden. Daarbij kunnen gegevens van natuurlijke personen (bijv. van de werknemers van de contractant) worden verkregen. MARKANT gebruikt deze gegevens voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, de uitvoering van te sluiten of bestaande overeenkomsten, documentatie van de zakelijke relatie en een snelle en foutloze interactie met de contractant. De verwerkte gegevens kunnen onder meer contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers etc.), correspondentie en het gegeven dat een natuurlijke persoon werknemer is van de contractant betreffen.

Op grond van art. 14 lid 5 AVG is MARKANT niet verplicht de betrokken natuurlijke personen in kennis te stellen van het verkrijgen van deze gegevens. De contractant wordt verzocht betrokken derden (met name zijn werknemers) te informeren over de hier beschreven gegevensverwerking door MARKANT.

 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf der Website nur die männliche Form verwendet. Diese Form versteht sich explizit als geschlechtsneutral.