Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą

Informujemy, że gdy stroną umowy z Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG (MARKANT) jest osoba fizyczna (przedsiębiorstwo jednoosobowe),  MARKANT przetwarza jej dane osobowe. Zasady przetwarzania tych danych reguluje rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania oraz ochrony Państwa danych osobowych:

 • Dane osobowe (dane kontaktowe, dane korespondencyjne, dane handlowe czy dane dotyczące kontrahentów itp.), które udostępniają Państwo MARKANT lub które są przez MARKANT zbierane, MARKANT wykorzystuje do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, do wypełniania zawieranych lub zawartych umów, w dokumentacji dotyczącej współpracy handlowej oraz w celu szybkiej i prawidłowej komunikacji z Państwem.
   
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez MARKANT przedsiębiorstwom powiązanym z MARKANT, klientom MARKANT (zwłaszcza przedsiębiorstwom handlowym) i usługodawcom zewnętrznym MARKANT (np. dostawcom oprogramowania i sprzętu, ubezpieczycielom, bankom czy prawnikom). Dane osobowe są przekazywane przez MARKANT podmiotom, które zobowiązały się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych.
   
 • MARKANT może przechowywać Państwa dane osobowe przez cały okres trwania współpracy. Po jej zakończeniu, dane osobowe mogą być przechowywane jeszcze przez 10 lat, a następnie zostaną usunięte. MARKANT zastrzega sobie prawo do dłuższego przechowywania Państwa danych osobowych ze względu na obowiązki prawne lub ustalenia oraz ze względu na dochodzenie roszczeń lub ochronę przed roszczeniami prawnymi.
   
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  a) prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO
  b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne zgodnie z art. 16 RODO
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO
  e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO

  Jeżeli art. 20 RODO ma zastosowanie, przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych.

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy. 

 • Informujemy, że w procesie zawierania oraz wykonywania umowy, MARKANT nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany zgodnie z art. 22 RODO.

 • W przypadku pozyskania informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie MARKANT jest możliwy pod adresem e-mail datenschutz@markant.com.

 • Firma MARKANT wyznaczyła przedstawiciela w UE:
  MARKANT Services International GmbH
  Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
  77656 Offenburg
  Niemcy

 • Wszelkie zmiany powyższych zapisów będą udostępniane na stronie www.markant.com.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 14  RODO.
Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą

MARKANT pozyskuje od Państwa również dane osobowe osób trzecich. Zbieranie danych może dotyczyć danych osób fizycznych (przykładowo Państwa pracowników). Te dane są wykorzystywane przez MARKANT do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, do wypełniania zawieranych lub zawartych umów, w dokumentacji dotyczącej współpracy oraz w celu szybkiej i prawidłowej komunikacji z Państwem. Przetwarzanymi danymi mogą być następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe (takie jak adres poczty elektronicznej, numery telefonów itp.), korespondencja oraz informacja, że osoba fizyczna jest Państwa pracownikiem.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 RODO firma MARKANT nie jest zobowiązana do informowania powyższych osób fizycznych o zbieraniu ich danych od osób trzecich.

W związku z powyższym prosimy o poinformowanie zainteresowanych osób trzecich (zwłaszcza Państwa pracowników) o wskazanym w niniejszym dokumencie przetwarzaniu danych osobowych przez MARKANT.

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf der Website nur die männliche Form verwendet. Diese Form versteht sich explizit als geschlechtsneutral.