Informačná povinnosť v súvislosti so zhromažďovaním osobných údajov od dotknutej osoby (čl. 13 GDPR)

Ak je obchodným partnerom spoločnosti Markant Handels-und Industriewaren-Vermittlungs AG (MARKANT) fyzická osoba (živnostník), získava MARKANT od dotknutej osoby osobné údaje, ktorých spracúvanie podlieha ochrane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Z tohto dôvodu upozorňuje spoločnosť MARKANT obchodného partnera v súvislosti so zaobchádzaním a ochranou osobných údajov na nasledujúce skutočnosti:

 • Osobné údaje (kontaktné údaje, korešpondencia, obraty, obchodní partneri zmluvného partnera atď.), ktoré zmluvný partner spoločnosti MARKANT poskytuje alebo ktoré spoločnosť MARKANT od zmluvného partnera získava, použije spoločnosť MARKANT konkrétne na účel plnenia uzatváraných alebo už existujúcich zmlúv, na účel dokumentácie obchodného vzťahu a na účel rýchlej a korektnej spolupráce so zmluvným partnerom.
   
 • Osobné údaje môže spoločnosť MARKANT ďalej poskytovať spoločnostiam prepojeným so spoločnosťou MARKANT, zákazníkom spoločnosti MARKANT (najmä obchodným podnikom), ako aj externým poskytovateľom služieb spoločnosti MARKANT (napr. dodávateľom softvéru a hardvéru, poisťovniam, bankám, právnym zástupcom). Osobné údaje poskytne spoločnosť MARKANT zásadne len tretej osobe, ktorá sa zaviazala k mlčanlivosti a dodržiavaniu predpisov o ochrane údajov.
   
 • Osobné údaje môže spoločnosť MARKANT ukladať počas celej doby trvania existujúceho zmluvného vzťahu so zmluvným partnerom. Po ukončení obchodného vzťahu je možné osobné údaje uchovávať ešte po dobu 10 rokov a následne budú vymazané. Spoločnosť si vyhradzuje právo na dlhodobejšie uchovávanie osobných údajov na základe osobitných zákonných povinností a/alebo na základe hroziacich alebo neukončených právnych sporov.
   
 • Zmluvnému partnerovi vyplýva v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi, spracovávanými spoločnosťou MARKANT, právo na prístup k údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu podľa čl. 16 GDPR, právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR, právo namietať podľa čl. 21 GDPR a prípadne právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
   
 • Zmluvný partner nie je spoločnosti MARKANT povinný poskytovať svoje osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nemá spoločnosť MARKANT zo zásady možnosť uzatvorenia alebo plnenia zmluvy so zmluvným partnerom.
   
 • Na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy nevyužíva spoločnosť MARKANT plné právo na automatizované rozhodovanie podľa čl. 22 GDPR.
   
 • Zmluvnému partnerovi prislúcha právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán.
   
 • Zmluvný partner môže v súvislosti s osobnými údajmi kontaktovať zodpovednú osobu spoločnosti MARKANT na e-mailovej adrese datenschutz@markant.com.
   
 • Spoločnosť MARKANT má v rámci EÚ stanovené nasledovné zastúpenie:

  MARKANT Services International GmbH
  Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
  77656 Offenburg
  Nemecko

 • Akékoľvek zmeny vyššie uvedených informácií možno nájsť na stránke www.markant.com.

 

Upozornenie týkajúce sa osobných údajov získavaných od tretej osoby (čl. 14 GDPR)

Spoločnosť MARKANT získava od zmluvného partnera osobné údaje tretích osôb. Tento zber môže zahŕňať osobné údaje fyzických osôb (napr. zamestnancov zmluvného partnera). Tieto údaje použije spoločnosť MARKANT na účel vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, na účel plnenia uzatváraných alebo už existujúcich zmlúv, na účel dokumentácie obchodného vzťahu a na účel rýchlej a korektnej spolupráce so zmluvným partnerom. V rámci spracúvaných údajov môže ísť o. i. o kontaktné údaje, (e-mailové adresy, telefónne čísla atď.), korešpondenciu, ako aj o skutočnosť, že fyzická osoba je zamestnancom zmluvného partnera.

V súlade s čl. 14 ods. 5 GDPR nie je spoločnosť MARKANT povinná informovať dotknuté fyzické osoby o získavaní osobných údajov od tretej osoby. Spoločnosť MARKANT požiada zmluvného partnera, aby informoval dotknuté tretie osoby (najmä zamestnancov) o spracúvaní osobných údajov uvedenom v tomto dokumente.

 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf der Website nur die männliche Form verwendet. Diese Form versteht sich explizit als geschlechtsneutral.